Wat is de Bbz | TOZO?

For English please scroll down.

Zoals je ongetwijfeld inmiddels wel hebt gehoord zijn er vanuit de overheid allerlei regelingen om te zorgen dat Nederland zo goed mogelijk de coronacrisis doorkomt. Eén van die maatregelen die specifiek is bedoeld voor ZZP’ers is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Wat is dat nou precies en hoe vraag je hem aan?

De Bbz

Normaal gesproken kunnen ZZP-ers die in tijdelijke financiële problemen zitten gebruik maken van de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz). Ook voor ondernemers die vanuit een uitkering starten met hun onderneming is een aanvulling op het inkomen vanuit de Bbz een optie.

TOZO

Speciaal voor de coronacrisis is de TOZO dus in het leven geroepen. Dit is gebaseerd op de bestaande Bbz, maar de eisen om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn soepeler dan bij de reguliere Bbz.

Hoe hoog is de uitkering?

Deze uitkering vult je inkomen aan tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). Dit is voor alleenstaanden ca € 1.000 en voor samenwonenden ca € 1.500 netto.
Het is een aanvulling op je inkomen, dus als je tijdelijk door de coronacrisis bent teruggevallen naar een inkomen van € 500, wordt dit voor een alleenstaande met € 500 aangevuld.

Wat zijn de voorwaarden?

Naast dat jouw inkomen moet zijn teruggevallen tot onder het sociaal minimum moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet een zelfstandig ondernemer zijn;
 • Je moet in Nederland wonen;
 • Je staat ingeschreven bij de KvK;
 • Je bent in het bezit van eventuele vergunningen die verplicht zijn voor jouw bedrijf;
 • Je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur;
 • Jouw onderneming is gestart vóór 1 januari 2020.

Wat is het verschil tussen de reguliere Bbz en TOZO?

Zoals gezegd zijn de eisen voor de TOZO wat soepeler. Dit is bedoeld om te zorgen dat de beoordeling sneller kan dan de reguliere Bbz. In plaats van 13 weken is het de bedoeling dat je binnen vier weken bericht krijgt.
Verder wordt er niet naar vermogen en/of inkomen van jouw eventuele partner gekeken. Ook zal er ook geen levensvatbaarheidstoets van jouw onderneming plaatsvinden.

Hoe lang kan ik gebruik maken van de TOZO?

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en loopt vooralsnog tot 1 juni. De verwachting dat deze regeling met drie maanden kan worden verlengd indien dit noodzakelijk is.

Ik heb nu geld nodig!

Dan hoef je niet de beoordeling van de gemeente af te wachten, maar kan de gemeente je alvast een voorschot geven. Geef dit aan bij je aanvraag als je hier behoefte aan hebt.

Hoe vraag ik het aan?

Dit doe je bij de gemeente waar je woont. Op de site van jouw gemeente kan je door middel van je DigiD de aanvraag doen.

Wat moet ik allemaal aanleveren?

 • Inschrijving bij de KvK;
 • Kopie ID;
 • Een verwachting van je inkomsten de komende periode;
 • Informatie over je persoonlijke situatie (partner, kids, woonsituatie);
 • Bankafschrift(en);
 • Jaarrekening van het afgelopen jaar/afgelopen drie jaar*;
 • Aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar/afgelopen drie jaar.*

*In (onder andere) Amsterdam wordt er gevraagd naar de afgelopen drie jaar in de webmodule, indien deze gegevens nog niet beschikbaar zijn, kunnen deze ook op een later moment worden aangeleverd, zodat je wel je aanvraag kan indienen.

Moet ik het terugbetalen?

Nee, de TOZO is een gift en geen lening.

======= English translation =======

As you must have heard, the government has taken several measures to make sure that The Netherlands will survive this Corona crisis in the best possible way. One of the measures that has been taken specifically for freelancers, is the temporary bridging settlement for freelancers (TOZO). Now what is this settlement exactly and how can you apply for it?

The Bbz

Normally, freelancers that are in temporary financial trouble, can apply for the Bbz (Welfare for freelancers). Entrepreneurs that have started their business coming out of welfare, can also apply for the Bbz.

TOZO

The TOZO has been invoked especially for the Corona crisis. This settlement has been based on the current Bbz, but the conditions to be eligible for this arrangement are more flexible than the regular Bbz.

What is the amount of the welfare?

This welfare will supplement your income until the social minimum. For singles this amount is approx. € 1.000 and for couples that live together it’s approx. € 1.500. It is a supplement to your income, so if your income has decreased to € 500 due to the Corona crisis, the supplement you will receive as a single is € 500.

What are the conditions?

Besides the fact that your income must have decreased below the social minimum, you have to fulfil the following conditions:

 • You have to be an entrepreneur;
 • You have to live in The Netherlands;
 • You are registered at the Kamer van Koophandel;
 • You have to be in possession of the permits that are obligatory for your company;
 • You fulfil the condition of the hour criteria of 1225 hours;
 • Your business has been set up before the 1st of January 2020.

What is the difference between the regular Bbz and TOZO?

As we have stated, the conditions for the TOZO are more flexible. The reason for this is, is that the evaluation can be done more quickly than the regular Bbz. Instead of getting an answer after 13 weeks, you will now get an answer after 4 weeks. Besides, they will not look at private assets and/or the income of your partner. Also, there will not be a viability test for your business.

How long can I use the TOZO?

This settlement is valid with retroactivity from the 1st of march and for now it has been stated that it will last until the 1st of June. It is expected that the settlement will be extended with an additional three months if necessary.

I need money now!

In this case you don’t have to wait for the evaluation from your municipality, but they can give you an advance. You should clarify this on your application, in case you need an advance.

How do I apply?

You can do this at the municipality where you live. On your municipality’s website you can apply by using your DigiD.

What do I need to hand in?

 • Your registration at the Kamer van Koophandel;
 • A copy of your passport;
 • An expectation of your income in the next period;
 • Information about your personal situation (partner, kids, living situation);
 • Banknotes;
 • The annual account of the past year/the past 3 years*;
 • The income tax return of the past year/the past 3 years.*

*In Amsterdam (among others) they will ask for the past 3 years in the web module, in case this information isn’t available yet, you can also provide this later, so that you can still apply right now.

Do I have to pay it back?

No, the TOZO is an offering and not a loan.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies van sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze mogelijk combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld bij uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.